Instagram

Dokumenty pro aktuální školní rok

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název
  Gymnázium Žďár nad Sázavou

 

 2. Důvod a způsob založení
  Gymnázium Žďár nad Sázavou je příspěvková organizace, zřizovatelem školy je Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Zřizovací listina školy byla vydána Krajským úřadem Kraje Vysočina a schválena na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 20. 11. 2001 usnesením č. 058/06/01/ZK. Škola je zaregistrována v Rejstříku škol MŠMT s RED_IZO: 600015955.

Důvodem založení Gymnázia Žďár nad Sázavou je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Organizace vykonává činnost střední školy. Hlavním cílem výuky je kvalitní a zodpovědná příprava studentů ke studiu na všech typech vysokých škol. Bližší informace.

 

 3. Organizační struktura
  Organizační schéma školy
  Pracovní náplň zaměstnanců
  Seznam zaměstnanců školy

 

 4. Kontaktní spojení
  4.1
 
Kontaktní poštovní adresa
 
Neumannova 1693/2
591 01 Žďár nad Sázavou
  4.2

 
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
 
Sekretariát Gymnázia
Neumannova 1693/2
591 01 Žďár nad Sázavou
  4.3 Úřední hodiny pondělí – pátek 7.00 – 14.00 hod.
  4.4

 
Telefonní čísla

 
Kancelář: 566 653 812
Ředitelna: 566 625 720, mobil 731 528 689
zaměstnanci
  4.5 Čísla faxu 566 625 720
  4.6 Adresa internetové stránky www.gymzr.cz
  4.7
 
Adresa e-podatelny
 
gymnazium@gymzr.cz
cepelak@gymzr.cz
  4.8
 
Další elektronické adresy
 
Identifikátor datové schránky: owb7yf
zaměstnanci

 

 5. Případné platby lze poukázat
  Účet školy: 6015–34325751/0100 Komerční banka, a. s., Žďár nad Sázavou
  Hotovostní platby lze předat v kanceláři školy.

 

 6. IČ
  48 895 407

 

 7. DIČ
  Organizace nemá

 

 8. Dokumenty
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů Zřizovací listina
      Zřizovací listina - dodatek 1
      Zřizovací listina - dodatek 2
      Zařazení do sítě škol
      Jmenování ředitele školy
      Organizační řád školy
      Výroční zprávy
      Další dokumenty školy
  8.2 Rozpočet Finanční plán
      Výsledovka
      Rozvaha

 

 9. Žádosti o informace
  Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.: Informace lze vyžádat osobně na sekretariátu Gymnázia, písemně na adrese ředitelství školy, faxem, případně elektronickou poštou.
  Postup pro podání a vyřízení žádosti o informace
  Formulář žádosti o informace

 

10. Příjem žádostí a dalších podání
  Příjem a vyřizování žádostí a dalších podání se řídí interními předpisy:
  Směrnice pro poskytování informací
  Pracovníci určení k poskytování informací
  Postup při vyřizování stížností

 

11. Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání k místně příslušnému krajskému úřadu, prostřednictvím ředitele školy a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v čl. 11 odst. 4
  Směrnice pro vyřizování stížností

 

12. Formuláře
  Formulář žádosti o informace
  Přihláška ke studiu na střední škole
  Přihláška k maturitní zkoušce
  Potvrzení o studiu

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
  Postup pro podání a vyřízení žádosti o informace
  Postup při vyřizování stížností
  Portál veřejné správy

 

 14. Předpisy
  14.1 Nejdůležitější používané předpisy Seznam nejdůležitějších předpisů
      Přehled školských právních předpisů - portál zřizovatele
  14.2 Vydané právní předpisy Školní řád 2023/2024
      Vnitřní řád školní školní jídelny - výdejny
      Klasifikační řád

 

 15. Úhrady za poskytování informací
  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

 16. Licenční smlouvy
  16.1 Vzory licenčních smluv
  16.2 Výhradní licence

 

 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  Výroční zpráva dle zákona 106/1999 za rok 2013
  Výroční zpráva dle zákona 106/1999 za rok 2012
  Další výroční zprávy

 

 18. Směrnice o ochraně osobních údajů (GDPR)
  Směrnice o ochraně osobních údajů (GDPR)

Výroční zprávy

Výroční zprávy dle zákona 106/1999 Sb.

Další dokumenty školy

Inspekční zprávy

  Inspekční zpráva - duben 2016
  Inspekční zpráva - prosinec 2009
Icons made by Freepik from www.flaticon.com