Instagram

Středoškolská odborná činnost (SOČ) 2021 – postup do krajského kola

12. 4. 2021 PhDr. Milan Hána štítky: Soutěže a úspěchy Středoškolská odborná činnost

Po roční přestávce se opět konalo okresní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ). S ohledem na pandemickou situaci proběhla obhajoba i letos online. Soutěžící předložili práce v nahrané i tištěné podobě, již podruhé v historii SOČ také natočili pro porotu videoprezentaci, která v omezeném čase seznámila s obsahem soutěžní práce.

Další ročník středoškolské odborné činnosti (SOČ, 43. ročník) je opět před námi. Po roční přestávce proběhnou i v krajském kole online obhajoby prací, které snesou kritéria skutečné vědy. Obhajoba bude o to zajímavější, že se jedná v případě všech soutěžících o jejich první vstup na půdu vědecké práce.

Přes školní a okresní kolo postoupily z naší školy do krajského kola tři kvalitní práce.

Představujeme Vám naše soutěžící:

 

Karel Pročka – Terénní průzkum středověkého montánního komplexu Havírna u Štěpánova nad Svratkou

3. A, obor 5. Geologie, geografie

Anotace: Tato práce se zabývá aktuální situací pozůstatků středověkých důlních děl a pozůstatků středověkého hornického, zpracovatelského a sídelního areálu na lokalitě Havírna v katastrálním území Štěpánov nad Svratkou. Vlastním terénním průzkumem jsem zmapoval polohy jednotlivých reliktů po středověké těžbě, věnoval jsem se také sběru minerálů starých hald, sběru stříbrohutnických strusek i strusek po zpracování železa. Na povrchu poškozeném kácením lesního porostu jsem nalezl několik archeologických artefaktů. Získané vzorky a archeologické artefakty jsem předal do Muzea Vysočiny Jihlava. Zaměřil jsem se také na dokumentaci poškození lokality vlivem těžby dřeva napadeného kůrovcem. Informace, které jsem získal, zde budu prezentovat formou textu, mapové dokumentace a fotografií.

Klíčová slova: těžba a zpracování stříbra; mineralogie; lokalita Havírna; středověk; technické památky

 

Klára Porubská – Alternativní medicína

3. B, obor 6.  Zdravotnictví

Anotace: Práce se zabývá tématem alternativní medicíny. Stručně popisuje základní aspekty této medicíny, její vztah k vědecké medicíně a postavení v Evropě a v České republice. Cílem této práce bylo zjistit postoj mladé generace k otázce alternativní medicíny a důvody tohoto postoje. Zároveň práce ve své teoretické části přináší shrnutí tématu alternativní medicíny, které by bylo možné použít jako opěrný materiál ve vyučovacích hodinách biologie či výchovy ke zdraví na druhém stupni základní školy.

Klíčová slova: Alternativní medicína; vědecká medicína; mladá generace; názory studentů

 

Aneta Málková – Mentální anorexie

4. B, obor 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

Anotace: Ve své práci SOČ se zabývám mentální anorexií a ostatními poruchami příjmu potravy. V první části přibližuji tuto nemoc, její důsledky a příčiny vzniku. Dále se v práci zajímám o informovanost, o postoje lidí k sobě samým a také o možné propuknutí poruchy příjmu potravy u respondentů ve věku 15 až 19 let, kteří odpovídali v dotazníku. Z tohoto dotazníku vyplývá, že jsou dobře informováni o poruchách příjmu potravy, ale na druhou stranu někteří projevují negativní postoje ke svému tělu.

Klíčová slova: Mentální anorexie; poruchy příjmu potravy; faktory ovlivňující vznik poruch příjmu potravy; diety; prevence návratu

 

Úspěch ve vyšších kolech SOČ může soutěžícím zajistit i přijetí na vysoké školy bez přijímacího řízení. Zároveň mohou na zpracovaná témata navázat v bakalářských, případně magisterských pracích na jednotlivých vysokých školách.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com