Instagram

V rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2“ působí v naší škole od školního roku 2021/2022 školní psycholožka.

Hlavní náplní práce školní psycholožky jsou konzultace s žáky, pedagogy a rodiči. Osobní setkání s žákem je realizováno za předpokladu, že zákonný zástupce nezletilého žáka/zletilý žák s touto formou péče souhlasí a vyplnil písemný souhlas s činností školního psychologa.

Dle aktuálních potřeb školy se školní psycholožka ve spolupráci s výchovným poradcem a metodikem prevence věnuje také práci s třídními kolektivy, která může být zaměřena například na podporu komunikace, atmosféry spolupráce a zdravých vztahů ve třídě.

Ve spolupráci s výchovným poradcem školní psycholožka participuje na činnostech spojených s podporou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných žáků. Dále nabízí možnost kariérního poradenství při výběru vhodné vysoké školy.

Veškerá činnost školní psycholožky je důvěrná a podléhá Etickému kodexu práce školních psychologů, s osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem O ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.), v platném znění.

Poradenské služby školní psycholožky jsou pro žáky školy, jejich rodiče a pedagogy bezplatné, jsou financovány v rámci výše zmíněného projektu.

Školní psycholožka je k dispozici žákům školy, jejich rodičům a pedagogům minimálně dvakrát měsíčně, obvykle ve středu. Aktuální konzultační hodiny – viz nástěnka u vstupu do pracovny školní psycholožky. Krizová intervence je poskytována okamžitě.

V průběhu konzultačního dne je školní psycholožka přítomna ve škole, ne vždy je ale z důvodu pracovních aktivit v prostorách školy k zastižení přímo ve své pracovně. Proto je vhodné si individuální konzultaci dohodnout předem – nejlépe formou e-mailu ([email protected]), příp. telefonicky na telefonním čísle tel. 566 653 834 nebo osobně v pracovně školní psycholožky, která se nachází v levé části budovy, hned po vstupu do školy. Pro komunikaci lze také využít schránku důvěry, která je umístěná na stěně, po levé straně před vstupem do pracovny školní psycholožky.

Oblasti konzultací pro žáky:

Oblasti konzultací pro rodiče a zákonné zástupce:

Oblasti konzultací pro pedagogy:

O školní psycholožce

Mgr. Lucie Trojanová je psycholožka s patnáctiletou praxí v pedagogicko-psychologické poradně a speciálně pedagogickém centru, v minulosti působila také jako školní psycholožka na střední škole v Jihlavě. Příležitostně se věnuje lektorské činnosti, externě spolupracuje s neziskovou organizací, která se zaměřuje na realizaci adaptačních programů a ve společnosti SCIO participuje na realizaci seminářů, které se věnují národním srovnávacím zkouškám.

Své vysokoškolské vzdělání (jednooborové studium psychologie na FF MU v Brně) si dále průběžně doplňuje a rozšiřuje formou dlouhodobých výcviků (např. dvouleté doplňující studium arteterapie na PdF MU v Brně, Kurz skupinových forem práce s dětmi a mládeží na PdF UK v Praze) nebo kratších kurzů a seminářů (např. Krizová intervence, Zážitková pedagogika, Relaxační techniky, Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob, Práce se třídou, vedení komunitních a diskusních kruhů).

Icons made by Freepik from www.flaticon.com