Instagram

Školská rada se schází dvakrát ročně a dále podle potřeby. Mezi úkoly školské rady mimo jiné patří schvalování výroční zprávy školy, školního a stipendijního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období.

Členové školské rady

Zástupci zřizovatele

Zástupci rodičů

Zástupci zaměstnanců školy

Kontakt

Mgr. Andrea Popelová
e-mail: popelova@gymzr.cz

Icons made by Freepik from www.flaticon.com