Dokumenty

Gymnázium Žďár nad Sázavou

Mauthausen 2016

Důležité dokumenty

Dokumenty pro školní rok 2018/19
 Studijní literatura pro školní rok 2018/2019 Školní řád

Dokumenty pro školní rok 2017/18
 Studijní plán  
 Studijní literatura pro školní rok 2017/2018 Strategie rozvoje ICT
 Školní seznam literatury k matur. zkoušce Finanční plán ICT 2014


Povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název
 Gymnázium Žďár nad Sázavou


 2. Důvod a způsob založení
 Gymnázium Žďár nad Sázavou je příspěvková organizace, zřizovatelem školy je Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Zřizovací listina školy byla vydána Krajským úřadem Kraje Vysočina a schválena na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 20. 11. 2001 usnesením č. 058/06/01/ZK. Škola je zaregistrována v Rejstříku škol MŠMT s RED_IZO: 600015955.

Důvodem založení Gymnázia Žďár nad Sázavou je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Organizace vykonává činnost střední školy. Hlavním cílem výuky je kvalitní a zodpovědná příprava studentů ke studiu na všech typech vysokých škol. Bližší informace.


 3. Organizační struktura
 Organizační schéma školy
 Pracovní náplň zaměstnanců
 Seznam zaměstnanců školy


 4. Kontaktní spojení
 4.1

Kontaktní poštovní adresa

Neumannova 1693/2
591 01 Žďár nad Sázavou
 4.2


Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Sekretariát Gymnázia
Neumannova 1693/2
591 01 Žďár nad Sázavou
 4.3Úřední hodinypondělí – pátek 7.00 – 14.00 hod.
 4.4


Telefonní čísla


Kancelář: 566 653 812
Ředitelna: 566 625 720, mobil 731 528 689
zaměstnanci
 4.5Čísla faxu566 625 720
 4.6Adresa internetové stránkywww.gymzr.cz
 4.7

Adresa e-podatelny

email
email
 4.8

Další elektronické adresy

Identifikátor datové schránky: owb7yf
zaměstnanci


 5. Případné platby lze poukázat
 Účet školy: 6015–34325751/0100 Komerční banka, a. s., Žďár nad Sázavou
 Hotovostní platby lze předat v kanceláři školy.


 6. IČ
 48 895 407


 7. DIČ
 Organizace nemá


 8. Dokumenty
 8.1Seznamy hlavních dokumentůZřizovací listina
   Zřizovací listina - dodatek 1
   Zřizovací listina - dodatek 2
   Zařazení do sítě škol
   Jmenování ředitele školy
   Organizační řád školy
   Výroční zprávy
   Další dokumenty školy
 8.2RozpočetFinanční plán
   Výsledovka
   Rozvaha


 9. Žádosti o informace
 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.: Informace lze vyžádat osobně na sekretariátu Gymnázia, písemně na adrese ředitelství školy, faxem, případně elektronickou poštou.
 Postup pro podání a vyřízení žádosti o informace
 Formulář žádosti o informace


10. Příjem žádostí a dalších podání
 Příjem a vyřizování žádostí a dalších podání se řídí interními předpisy:
 Směrnice pro poskytování informacíPostup při vyřizování stížností
 Pracovníci určení k poskytování informací 


11. Opravné prostředky
 Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání k místně příslušnému krajskému úřadu, prostřednictvím ředitele školy a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v čl. 11 odst. 4
 Směrnice pro vyřizování stížností


12. Formuláře
 Formulář žádosti o informace
 Přihláška ke studiu na střední škole
 Přihláška k maturitní zkoušce
 Potvrzení o studiu


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 Postup pro podání a vyřízení žádosti o informace
 Postup při vyřizování stížností
 Portál veřejné správy


 14. Předpisy
 14.1
Nejdůležitější používané předpisy
Seznam nejdůležitějších předpisů
   Přehled školských právních předpisů - portál zřizovatele
 14.2
Vydané právní předpisy
Školní řád 2015/16
   Klasifikační řád


 15. Úhrady za poskytování informací
 15.1Sazebník úhrad za poskytování informací
 15.2Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací


 16. Licenční smlouvy
 16.1 Vzory licenčních smluv
 16.2Výhradní licence


 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 Výroční zpráva dle zákona 106/1999 za rok 2013
 Výroční zpráva dle zákona 106/1999 za rok 2012
 Další výroční zprávy


 18. Směrnice o ochraně osobních údajů (GDPR)
 Směrnice o ochraně osobních údajů (GDPR)

Další dokumenty školy

Školní vzdělávací programy
 Školní vzdělávací program pro vyšší gymnázium Žďár nad Sázavou
 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium Žďár nad Sázavou
 Příloha ŠVP pro vyšší gymnázium  


Inspekční zprávy
 Inspekční zpráva - duben 2016
 Inspekční zpráva - prosinec 2009

 Výroční zprávy
 Výroční zpráva za školní rok 2016/17
 Výroční zpráva za školní rok 2015/16
 Výroční zpráva za školní rok 2014/15
 Výroční zpráva za školní rok 2013/14
 Výroční zpráva za školní rok 2012/13
 Výroční zpráva za školní rok 2011/12
 Výroční zpráva za školní rok 2010/11
 Výroční zpráva za školní rok 2009/10
 Výroční zpráva za školní rok 2008/09
 Výroční zpráva za školní rok 2007/08
Výroční zprávy dle zákona 106/1999 Sb.
 Výroční zpráva dle zákona 106/1999 za rok 2015
 Výroční zpráva dle zákona 106/1999 za rok 2014
 Výroční zpráva dle zákona 106/1999 za rok 2013
 Výroční zpráva dle zákona 106/1999 za rok 2012
 Výroční zpráva dle zákona 106/1999 za rok 2011
 Výroční zpráva dle zákona 106/1999 za rok 2010