Učíme se ze života pro život | Archiv článků

Gymnázium Žďár nad Sázavou

Soutěž mladých zdravotníků

Učíme se ze života pro život

Datum: 7.10.2018 | Dita Čížková

Naše gymnázium se zapojilo do projektu Kraje Vysočina „Učíme se ze života pro život“. Cílem projektu je podpora pedagogů při praktickém zavádění a intenzivnějším využívání aktivizačních a transferových metod výuky. Tyto metody staví do středu pozornosti každého žáka s jeho individuálními potřebami a podporují rozvoj jeho potenciálu. Projekt se zaměřuje na podporu a rozvoj níže uvedených kompetencí/gramotností:

» kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě,
» polytechnická výchova (kompetence v technické a přírodovědné oblasti včetně EVVO),
» kariérové poradenství (kompetence k utváření a řízení kariéry žáků),
» jazykové kompetence,
» ICT kompetence,
» čtenářská a matematická gramotnost.

Kromě pedagogů, kteří budou využívat aktivizační a transferové metody ve výuce, pracují někteří z našich pedagogů v krajských metodických týmech. Ty se zaměřují na vyhledávání vhodných materiálů v dané oblasti a vytváření jednotných metodiky.

Sdílení a výměna zkušeností bude probíhat na letních školách, které budou organizovány krajem pro pedagogy a pedagogické koordinátory zapojených škol.

V rámci projektu si škola pořídí moderní vybavení, jako měřící sady Pasco, Lego mindstorms, Arduino, Ozobot, 3D skener, tablety, notebooky, různé výukové programy apod. Tyto pomůcky budou využívány jak v běžných hodinách, tak budou pro studenty realizovány zájmové kroužky.

Informace o projektu:

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Cíl projektu: Vytvořit ve škole aktivizující učební klima vhodné pro rozvoj kompetencí žáků.

Realizace projektu: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020

Realizace aktivit ve škole: 2018/2019 a 2019/2020